1. PROBLEMS OF UKRAINIAN HISTOROGRAPHY of XVIII – ХХ  century

 

Scientific school was founded in 1973

 

Areas of scientific activity:

 • historiography of the history of Ukraine of the XVII-XVIII centuries;
 • Ukrainian historiography of XIX – early XX centuries;
 • Ukrainian historical Slavic studies of modern times;
 • Foreign historiography of the history of Ukraine in the second half of the XX – beginning. XXI century;
 • historiographical research in the Kamianets-Podilskyi State Ukrainian (Ivan Ohiienko National) University.

 

Main achievements:

6 doctors of historical sciences, 9 Ph.D. in historical sciences have been prepared, almost 350 publications have been published, including 23 monographs, 30 textbooks, almost 300 articles.

 

Participants of the school, which have received scientific degrees of doctors, Ph.D.:

L.A. Kovalenko, P.F. Laptin, V.A. Smoliy, M.G. Kukurudzyak, L.V. Bazhenov, V.S. Stepankov, S.A .Kopylov, I.V. Paur, V.D. Kotsyuk, P.M. Biletskyi, V.V. Verstyuk and others.

Сoordinators:

Doctor of Historical Sciences, Professor

LEONID A. KOVALENKO (1973-1985);

Doctor of Historical Sciences

Academician of the National Academy of Sciences of Ukraine

VALERIY A. SMOLIY (1986-1993);

Doctor of Historical Sciences, Professor

MYKOLA G. KUKURUDZYAC (1993-1999);

Doctor of Historical Sciences, Professor

SERGIY A. KOPILOV (since 2000)

 1. HISTORY OF UKRAINIAN REVOLUTION 1648-1676 AND HETMAN TIMES (second half of XVII-XVIII c.)

Scientific school was founded in 1993

Areas of scientific activity:

 • history of Ukraine of the late Middle Ages – early modern time;
 • Ukrainian Revolution of 1648-1676 ;
 • functioning of the political system of the Cossack Ukraine in the XVII – XVIII centuries.
 • Ukrainian political project of the XVIII century: the formation of a national institution of power;
 • social structure of Ukrainian society of the XVII-ХVІІІ centuries;
 • socio-political thought of Ukraine at the end of the XVI-XVIII centuries;
 • personalities of the history of Ukraine of XVI-XVIII centuries.

 

Main achievements:

16 doctors of historical sciences, 30 Ph.D. in historical sciences, about 3000 publications, including 123 monographs, 42 textbooks and manuals, over 2800 articles.

 

Participants of the school, which have received scientific degrees of doctors, Ph.D.:

V.A. Smoliy, V.S. Stepankov, A.V. Blanutsa, D.P. Vashchuk, V.V. Gazin, V.M. Gorobets, O.I. Gurzhii, A.O. Gurbyk, V.P. Kononenko, V.M. Matyah, N.O. Stengach, Y.K. Savchuk, V.V. Stanislavsky, O.K. Strukevych, A.G. Filinyuk, B.V. Cherkasy, T.V. Chukhlib, V.O. Shcherbak, O.A. Yuga, O.B. Yaroshynskiy, O.V. Yas and others.

Coordinators:

Doctor of Historical Sciences, Professor,

Academician of NAS of Ukraine,

Honored Worker of Science and Technology of Ukraine

VALERIY A. SMOLIY

Doctor of Historical Sciences, Professor, Academician of UAIN, Honored Worker of Education of Ukraine

VALERIY S. STEPANKOV

 1. UKRAINE AT THE END OF XIX – BEGINNING OF XXI C.

Scientific school was founded in 1999

 Areas of scientific activity:

 • Ukraine between East and West;
 • problems of national revival;
 • Ukraine in the conditions of totalitarianism;
 • state-political development of Ukraine;
 • demographic, ethno-social processes;
 • an armed struggle for Ukrainian statehood in 1919-1921
 • public health and social policy;
 • socio-economic sphere;
 • culture, education, science, church.

 

Main achievements:

Participants of the scientific school have published more than 900 monographs, articles and textbooks.

 

Participants of the school, which have received scientific degrees of doctors, Ph.D.:

O.M. Zavalnyuk, V.S. Lozoviy, V.G. Baydich, V.R. Adamskiy, M.P. Oliynyk, S.V. Oliynyk, Y.V. Oliynyk, Y.V. Kelyachy, O.M. Fedkov, P.P. GayNizhnik, S.V. Trubchaninov, A.A. Zavodovskiy, O. B. Komarnitskiy, G.V. Potashnikova, V.B. Stechuk, A.I. Mashtalir, V.V. Galatri

Coordinator:

Doctor of Historical Sciences, Professor,

Academician of the Academy of Sciences of Ukraine,

Honored Worker of Education of Ukraine

OLEXANDR M. ZAVALNYUK

 1. HISTORICAL KNOWLEDGE ABOUT COUNTRY ANF REGIONAL STUDIES OF RIGHT BANK OF UKRAINE

Scientific school was founded in 1995

Areas of scientific activity:

 • theoretical and conceptual foundations of historical regional studies and historical regionalistics in Ukraine;
 • Source Studies and Historiography of Historical Territory-Knowledge and Regional Studies of the Right Bank of Ukraine;
 • scientific research of regional history;
 • development of scientific and methodological foundations for the history of cities and villages, historical and cultural monuments of Podillya and Vollyn;
 • regional aspects of the history of national culture;
 • biography of the leaders and researchers of regional studies of the Right-Bank of Ukraine.

 

Main achievements:

The fundamental researches of historical country studies and regional history, memorial studies, biography, spiritual culture of the territory of the Right Bank of Ukraine of the XIX and beginning of the XXI century were carried out.

Representatives of the scientific school prepared and published more than 84 monographs and books on the problems of historical regional studies and regional history of the Right-Bank Ukraine.

 

Participants of the school, which have received scientific degrees of doctors, Ph.D.:

L.V. Bazhenov, S.E. Bazhenova, O.A. Bakalets, S.V. Gavrilyuk, S.D. Galchak, O.P. Grigorenko, S.V. Markova, V.S. Prokopchuk, Y.A. Hoptyar, V.P. Recruit, O. L. Bazhenov, S.M. Yessuyunin, L.A. Ivanevich, B.S. Kuzina, A.O. Mykhailyk, E.O. Zvarichuk, O.M. Koshel, V.I. Petrenko, V.A. Nesterenko, M.I. Alezenko, V.L. Zadorozhnyuk, A.M. Trembick

Coordinator:

Doctor of Historical Sciences, Professor,

Academician of UAIN of Ukraine,

All-Ukrainian Prize winner named after Dmytro Yavornytskyi,

Honorary ethnographer of Ukraine, Honored Worker of Ukraine

LEV V. BAZHENOV

 1. HISTORY OF SOCIAL TRANSFORMATIONS IN UKRAINE AT THE END OF THE XVIII-THE BEGINNING OF THE XX C.

Scientific school was founded in 2013

Areas of scientific activity:

 • origins, factors and the essence of social transformation in the regions of Ukraine;
 • political, social and economic transformations in the Ukrainian lands;
 • identification and national awakening of Ukrainians;
 • formation of the Ukrainian intelligence;
 • the revival and development of Ukrainian national culture;
 • social transformations in Ukraine in the context of European and world history.

 

Main achievements:

Participants of the scientific school have published more than 700 works (monographs, educational and teaching aids, articles, materials and abstracts of conferences).

 

Participants of the school, which have received scientific degrees of doctors, Ph.D.:

A.G. Filinyuk, Y.I. Blazevich, A.L. Bogutskaya, A.M. Bodnar, T.V. Ignatiev, O.M. Krymska, L.M. Lewandowski, V.L. Logvin, I.V. Mischenko, S.A. Sidoruk, S.A. Tkach.

Coordinator:

Doctor of Historical Sciences, Professor,

Academician of the Academy of Sciences of Ukraine,

Honored Worker of Science and Technology of Ukraine

 

ANATOLIY G. FILINYUK

 1. LITERARY TEXT IN THE CONTEXT OF CULTURE: PROBLEMS OF RECEPTION AND INTERPRETATION

Scientific school was founded in 1991

Areas of scientific activity:

 • regularities of the functioning of the literary text in the cultural space;
 • The Bible as an Intertext of World Literature;
 • interpretation of sacred stories and images in modern literary systems;
 • national literature in the context of the world literary process;
 • typology and poetics of genres in world literature;
 • the ratio of the rhetorical and poetic element in the artistic text.

 

Main achievements:

Around 2000 works were published, of which 60 monographs, 180 textbooks and manuals, about 1700 scientific articles, including foreign publications.

 

Participants of the school, which have received scientific degrees of doctors, Ph.D.:

S.D. Abramovych, O.V. Keba, Y.G. Tkachev, O.S. Volkovynskiy, I.M. Saltanova, K.O. Titiyanin, P.L. Shulyk, T.V. Keba, I.S. Muradkhanyan, M.Y. Chikarkova, Y.Y. Kindzerska, S.Y. Piroshenko, L.P. Statkevich, A.O. Lavrova N.V. Sytnik, G.V. Fomina, I.A. Svider, V.S. Kshevetskiy, O.G. Shapoval, T.V. Mitrousova O.V. Sytnik, M.V. Ikonnikova, R.M. Semelyuk, K.Y. Hildebrant, V.F. Aleksenko, I.Y. Golubishko, N.M. Schenkneht, N.O. Stachnyuk, O.R. Kryuchkova, L.P. Rasevych

Coordinator:

Doctor of Philology, Professor,

Academician of the ANVO of Ukraine

SEMEN D. ABRAMOVYCH

 1. PROBLEM OF TRADITION AND NOVELTY IN THE LITERATURE: COMPARATIVE ASPECTS

 Scientific school was founded in 1998

Areas of scientific activity:

 • comprehension of historical-genetic and historical-functional factors of literature;
 • spiritual, national, social aspects of Ukrainian literature;
 • comparative aspects;
 • literary and artistic development, trends, methods, styles, genres;
 • the artistic world of the artist as a categorical notion;
 • problems of studying literature in educational institutions;
 • literary regional studies
 • Folklore and Ethno-logical studios.

 

Main achievements:

Published 11 monographs, 22 textbooks, over 450 articles, including foreign publications, over 250 abstracts and materials of reports at conferences of different levels. In recent years, Ph.D. dissertations were defended by Pavlishhena L.V., Gromik L.I., Dzhurbiy T.O., Sivak L.M. (scientific supervisor: Ph.D., professor Kudryavtsev M.G.), Chepurniyak T.O. , Tretiyachenko A.V. , Glushkovetska N.A. (scientific supervisor: Ph.D., Associate Professor O. A. Rarytskyi), Korniychuk T.V. (scientific supervisor: Ph.D., professor Sokhatska E.I.), Priyamak I.V., Gandziy O.A., Kruk A.A. (scientific supervisor: Ph.D., professor Nasminchuk G.Y.).

 

Participants of the school, which have received scientific degrees of doctors, Ph.D.:

P.S. Svider, M.G. Kudryavtsev, O.A. Raritskiy, E.I. Sohatska, G.J. Nasminichuk, L.I. Pochinok, N.O. Lavrusevich, I.P. Prokofiev, V.P. Atamanchuk, N.S. Bogutska, I.V. Priyamak, L.V. Pavlyshena, T.O. Dzhurbiy, L.I. Gromik, O.A. Gandziy, A.A. Kruk, T.O. Chepurniyak, L.M. Sivak, T.V. Korniychuk, N.A. Glushkovetska, A.V. Tretyachenko V.V. Shchehelsky, I.V. Volkovynska.

Founder:

Doctor of Philology, Professor

MYCHAYLO G. KUDRYAVTSEV

Coordinator:

Doctor of Philology, Associate Professor

OLEG A. RARITSKIY

 1. ACTUAL PROBLEMS OF UKRAINIAN LANGUAGE AND LINGVODIDAKTICS

 Scientific school was founded in 1996

Areas of scientific activity:

 • provision of conditions for the adoption of the Ukrainian language in the main spheres of socio-cultural activity, the implementation of its consolidating role in the formation of the Ukrainian political nation, the formation of a strong national consciousness of Ukrainian citizens, future teachers, civil servants;
 • development of a unified concept of teaching professional Ukrainian language in higher education;
 • teaching the main subjects in the state Ukrainian language, publishing high-quality Ukrainian-language textbooks, manuals; reference books and other educational and scientific literature in the Ukrainian language;
 • adherence to the conditions for communication with the state language at a higher educational institution;
 • introduction of modern orphoepic and lexical norms of the Ukrainian language in the informational and cultural space of Ukraine, in the broadcast time of private TV channels and radio stations;
 • support for Ukrainian-language forms of literary and artistic creativity of students and university teachers;
 • popularization of the achievements of Ukrainian literature and art;
 • carrying out fundamental and applied scientific research in the fields of linguistics, lexicography, linguistic technologies, creation of intellectual language and information systems of the new generation;
 • creation and publication of new encyclopedic and lexicographical literature, textbooks and manuals on the Ukrainian language, their electronic variants;
 • ensuring the proper conditions for meeting the language and cultural needs of the residents of Kamianets-Podilskyi, all regions of Ukraine, as well as foreign Ukrainians;
 • publication of monographs on individual and collective research topics.

 

Main achievements:

24 monographs, 60 manuals, 5 dictionaries, reference books were published; written, systematized and processed the dialectal material of the studied area to the Lexical atlas of the Ukrainian language, the Slavic linguistic atlas and the Dictionary of the Podillya dialects; more than 900 articles, including in foreign publications were published.

 

Participants of the school, which have received scientific degrees of doctors, Ph.D.:

O.O. Taranenko, L. M. Marchuk, N. J. Gripas, R.V. Kozak, A.S. Popovich, N.B. Ladyniak, J.O. Markitantov, I.S. Berkeshchuk, J.M. Chopik, P.E. Tkachuk, N.P. Sheremeta, L.G. Yaropud, N.D. Kovalenko, B.O. Kovalenko, I.M. Potapchuk, N.M. Dzyubak, R.I. Monastyrska, A.M. Sirant, I.A. Fedkov.

Founders:

Doctor of Philology,

professor Taranenko O.O.;

Ph.D. in philological sciences,

professor Gripas N.J.;

Ph.D. in philological sciences,

professor Tkachuk P.E.

Coordinator:

Doctor of Philology, Professor

LYUDMILA N. MARCHUK

 1. TEXT AS THE BASIC UNIT OF COMMUNICATION

Scientific school was founded in 1997

Areas of scientific activity:

 • the theory of work and text;
 • textology of works of Ukrainian literature and journalism;
 • study of works of Ukrainian literature as text;
 • journalistic genres; artistic and journalistic genres;
 • theory and history of journalism;
 • journalism as a study of texts, audiences and institutions in the system of science of science and epistemology;
 • types of genres of journalistic messages;
 • communication effects of communication between mass media and the audience;
 • history of journalism and journalistic studies;
 • foreign journalism and journalistic studies;
 • domestic and international practice in the field of information policy and information exchange.

 

Main achievements:

More than 300 works, including 5 monographs, 9 educational and teaching aids, over 250 articles in scientific journals and collections of scientific works, more than 70 abstracts and materials of reports at conferences were published.

 

Participants of the school, which have received scientific degrees of doctors, Ph.D.:

O.S. Volkovynskiy, I.A. Nasminchuk, O.I. Pochapska, L.I. Gromik, V.S. Kshevetskiy, T.O. Gzhegozhevska, O.M. Kolupayeva, N.A. Zagoruiko, O.V. Livitska.

Founder:

Doctor of Philology, Professor,

Academician of the Academy of Sciences of Ukraine,

Honored Worker of Education of Ukraine

SVIDER P.I.

Coordinator:

Doctor of Philology, Professor

 

 

OLEXANDR S. VOLKOVYNSKIY

 1. THEORETICAL AND TECHNOLOGICAL ASPECTS OF OBJECTIVITY OF CONTROL OF EDUCATIONAL ACTIVITY

Scientific school was founded in 1993

 Areas of scientific activity:

 • theory and technologies of the process of forming the competence-ideological qualities of students (future specialists) in teaching natural mathematical and physical-technological disciplines;
 • didactics of physics: aspects of theory and practice;
 • forecasting the results of training in the disciplines of natural science and mathematical and physical-technological profiles in the conditions of personally oriented education and degree education;
 • designing educational environments for various educational areas;
 • measuring the quality of knowledge and objectivizing the control of educational and cognitive activity;
 • management of educational and cognitive activity on the basis of goal orientation of the educational process;
 • development of target educational-professional programs and educational standards;
 • management of the process of forming the professional qualities of future teachers;
 • integration of the natural sciences as the decisive methodological principle of STEM – education.

 

Main achievements:

 • the theory was created and technologies of forecasting, target orientations and management of personally oriented training were developed;
 • the system of educational physical experiment in the aspect of providing effective professional training of future teachers of physics was substantiated and developed;
 • 10 research and methodological conferences, 5 international scientific-methodical conferences, 1 international scientific symposium, 7 international scientific Internet conferences were initiated and conducted on the subject of research of the scientific school;
 • received a number of diplomas and gold medals of the Ministry of Education and Science of Ukraine, international exhibitions “Modern education in Ukraine”, European-Asian championships in scientific analytics in the field of didactics of physics;
 • Since 1999 the annual scientific collection of Kamianets-Podilskiy Ivan Ohiienko National University was published: Pedagogical Series (ISSN 2307-4507), which is indexed (since 2012) by international science-and-science databases: Google Scholar, Index Copernicus (ICV 2015: 70 , 57), GEJSH and was included to the list of professional editions of Ukraine;
 • published with the stamps of the Ministry of Education and Science of Ukraine over 120 textbooks, manuals, collections of tasks and exercises.

 

Participants of the school, which have received scientific degrees of doctors, Ph.D.:

P.S. Atamanchuk, V.V. Mendereckyi, N.L. Sosnytska, A.M. Kuh, O.M. Nikolayev, I.V. Olenyuk, O.M. Semernya, M.M. Voloshin, S.V. Dembitskaya, O.P. Panchuk, N.V. Forkun, I.S. Chernetsky, R.M. Bilyk, T.P. Poveda, O.G. Chorna, L.Y. Zbaravska, M.O. Mjastokovska, R.V. Semenishina, O.V. Shevchuk.

Coordinator:

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor,

Academician of the ANWO of Ukraine,

Honored Worker of Education of Ukraine,

PETRO S. ATAMANCHUK

 1. ANALYTICAL AND QUALITATIVE METHODS IN THEORY OF EVOLUTIONARY EQUATIONS

Scientific school was founded in 1993

Areas of scientific activity:

 • ordinary differential equations in infinite-dimensional spaces;
 • difference equations in infinite-dimensional spaces;
 • differential equations in infinite-dimensional spaces;
 • boundary and mixed problems for differential equations with partial derivatives and equations of mathematical physics;
 • the theory of integral transformations and their application.

 

Main achievements:

 • the theory of invariant toroidal varieties of differential, difference and differential-difference equations in a Banach space of bounded numerical sequences is constructed;
 • developed the theory of convexity for the equations of the indicated species with periodic, quasiperiodic and almost periodic coefficients; the problem of constructing their periodic solutions is investigated;
 • counted the system of differential equations with impulse influence;
 • integral images of exact analytic solutions of elliptic, parabolic and hyperbolic boundary value problems for partial differential equations with partial derivatives in lump-homogeneous media are constructed;
 • the spectral properties of the generalized Legendre differential operator are investigated, new classes of integral transformations of the Meler-Fock type are constructed for homogeneous and lump-homogeneous media;
 • The theory of the Cauchy problem for differential equations with partial derivatives and a generalized Legendre differential operator in the regions of the Euclidean space and on special Riemannian manifolds is developed.

More than 700 publications were published, including 16 scientific monographs, over 100 textbooks, over 500 articles in scientific journals and collections of scientific works, 100 abstracts and conference materials.

 

Participants of the school, which have received scientific degrees of doctors, Ph.D.:

Y.V. Teplinskiy, I.M. Konet, А.P. Gromik, M.S. Tsiganivskiy, P.I. Avdeyuk, S.O. Kril, N.A. Marchuk, V.G. Pankov, V.A. Nedokis, I.V. Semenishina V.E. Luchik, K.V. Dzhaman, T.M. Pylypiuk.

Coordinator:

Doctor of Sciences (Physics and Mathematics), Professor,

Laureate of the State Prize of Ukraine in the field of science and technology,

Honored Worker of Education of Ukraine

YURIY V. TEPLINSKIY

 

 1. MATHEMATIC AND COMPUTER MODELING OF PHYSICAL AND INFORMATION PROCESSES

 Scientific school was founded in 1993

Areas of scientific activity:

 • methods of modeling dynamic systems based on integral equations;
 • methods and software for signal recovery in measurement, monitoring and control systems;
 • methods of identification of dynamic systems and processes;
 • computational methods for solving integral equations;
 • Intellectualization of computer simulation systems.

 

Main achievements:

 • creation of methods and means of computer simulation for solving problems of analysis, identification, synthesis and management in the study and design of energy processes and objects, as well as other classes of dynamic systems;
 • development of methods of computer modeling of complex dynamic systems on the basis of a structured approach with the use of reversible and integral models;
 • creation of high-performance method of research of nonlinear dynamic systems with distributed parameters;
 • development and substantiation of methods for solving direct and reverse problems of research of dynamic systems;
 • development of the integral method of computer modeling of dynamic systems;
 • methods and means of computer interpretation of the results of measurements and observations in automated systems with the achievement of maximum resolution based on the mathematical methods of processing signals and images.

 

Participants of the school, which have received scientific degrees of doctors, Ph.D.:

A.F. Verlan, I.V. Beiko, V.A. Fedorchuk, V.S. Shirba, V.A. Ivanyuk, O.I. Machovych.

Coordinators:

Doctor of Technical Sciences, Professor,

Corresponding Member of the National Academy of Sciences of Ukraine

ANATOLIY F. VERLAN

Doctor of Technical Sciences, Professor

VOLODYMYR A. FEDORCHUK

 

 1. INNOVATIVE TECHNOLOGIES OF SPECIAL TRAINING OF THE FUTURE TEACHER OF MUSIC ART

 Scientific school was founded in 2005

Areas of scientific activity:

 • methodological foundations of artistic education;
 • scientific approaches to self-realization of future teachers of musical art in practical activity;
 • national basis of civic education and upbringing;
 • creative implementation of the theory and practice of innovative ideas of professional training of future teachers of musical art;
 • methodical guidelines for instrumental and performing training of future teachers of musical art in the process of professional training;
 • methodical guidelines for vocal and choral training for future teachers of musical art in the process of professional training;

 

Main achievements:

Participants of the scientific school have published more than 300 works, including 4 monographs, about 280 articles, 12 textbooks, 4 programs, 4 methodical works.

 

Participants of the school, which have received scientific degrees of doctors, Ph.D.:

O.M. Pryadko, G.P. Vatamanyuk, I.G.Marinin, M.V. Yarov, L.M. Gavrilenko, Zh.Y. Kartashova N.V. Lavrentjeva, T.P. Karpenko, R.B. Chorpita, M.O. Khmelyuk, B.E. Panchuk.

Coordinators:

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor,

Excellence in Education of Ukraine,

Dean of the Faculty of Pedagogy

VICTOR M. LABUNETS

Ph.D. in Pedagogy, Professor,

Excellence in Education of Ukraine,

Head of the Department of Music Art,

Holder of the sign of the Ministry of Education and Science of Ukraine “Sofia Rusova”

MAYA A. PECHENYUK

 

 1. ARTISTIC HERITAGE OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF MODERN ART STUDIES

Scientific school was founded in 2004

Areas of scientific activity:

 • historiography, source base and iconography in the field of visual arts research of Kamyanets region, Podillya region, Ukraine;
 • art exploration in the field of cultural and artistic heritage of the region and Ukraine;
 • the question of history and theory of art, the methodology of research on artistic phenomena and objects;
 • creative activity of prominent representatives of various arts and their place in the cultural life of the region;
 • aspects of design solutions for urban and interior space;
 • Intelligence in the field of restoration of easel and mono-mental painting of Ukraine;
 • review of the latest trends in fine arts and crafts;
 • art lore studies, museum studies, regional knowledge and monumental studies as components of contemporary art studies.

 

Main achievements:

During the period of existence of the school, fundamental researches were carried out in the field of development of culture and art, life and works of outstanding artists on the lands of Kamyanets region, Khmelnytskiy region and Ukraine. One doctoral dissertation and eight Ph.D. theses are defended. School representatives published 8 monographs, 13 manuals and textbooks, about 325 articles in national and foreign publications, in the International artistic terminology dictionary. The participants of the school participated in international conferences and congresses in Ukraine and abroad.

 

Participants of the school, which have received scientific degrees of doctors, Ph.D.:

Ursu N.O., Berezina I.V., Brenyuk A.G., Vyshchenko V.A., Gutsul V.I., Kostyuk D.V., Negoda B.M., Pidgurniy I.S., Schultz N. A., Klish O.A., Paur I.V., Halaytsan V.O., Kuzov M.V.

Coordinators:

Doctor of Art Studies, Professor

NATALIA O. URSU

 

 1. THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF THE INVESTIGATION OF THE PLANT SUBSTANCE AND ITS ANTROPIC TRANSFORMATION

 Scientific school was founded in 2011

Areas of scientific activity:

 • theoretical and practical principles of research of plant cover;
 • floral, systematic, biogeographical, phytocoenotypic research in the territory of Podillya;
 • populations and their features;
 • development and implementation of measures for the protection and conservation of rare species and groups;
 • environmental monitoring and management;
 • threats and anthropic effects on vegetation;
 • transformation of vegetation cover, its manifestation;
 • regional features of vegetation genesis;
 • history of plant cover research.

 

Main achievements:

 • inventory of natural complexes of the territories and objects of the Nature Reserve Fund of Podillya;
 • development of a regional scheme of the ecological network of Khmelnitsky region;
 • development of methods of sustainable use and conservation of Podillya biodiversity;
 • assessment of the condition of rare species populations for the Red Book of Ukraine;
 • Development of the nomination for the World Heritage “Beech Forests of Europe” of the “Satanivska Dacha”.

 

Participants of the school, which have received scientific degrees of doctors, Ph.D.:

Balashov L.S., Lyubinska L.G., Optasyuk O.M., Kozak M.I. Kuz I.A., Grigorchuk I.D., Fedorchuk I.V., Kuz I.A. Rubanovskaya N.V.

Founder:

Doctor of Biological Sciences, Professor

Balashov L.S.

Coordinators:

Doctor of Biological Sciences, Professor

LIUDMYLA G. LYUBYNSKA

 

 1. PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT OF CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS IN SPECIAL AND INCLUSIVE EDUCATION

Scientific school was founded in 2003

Areas of scientific activity:

 • professional competence of teachers of special and inclusive education;
 • modernization of professional training and postgraduate education of correctional teachers;
 • psychological and pedagogical support of inclusive education
 • correctional and developmental work with children with special educational needs (hereinafter referred to as ” SEN “);
 • introduction of the latest pedagogical technologies into special and inclusive education;
 • Family education of children with SEN;
 • Early correctional care for children with SENs.

 

Main achievements:

The participants of the school have published more than 500 works of scientific, educational and methodological nature, among them: monographs, educational and teaching aids, methodical recommendations, curricula, articles.

 

Investigated and developed:

 • theoretical and methodological basis for the preparation of future teachers for correctional work in educational institutions for children with intellectual disabilities;
 • features of gender-role education of students with intellectual disorders (hereinafter – with ID);
 • formation of a healthy lifestyle among pupils with ID;
 • peculiarities of self-service skills formation for disabled children in the orphanage;
 • correction of thinking of junior pupils with ID with the help of technology of developmental training;
 • features of socialization of persons with musculoskeletal disorders in rehabilitation centers;
 • creating a situation of success in the education and upbringing of junior pupils with ID;
 • formation of relationships in the group of the inclusive class;
 • formation of citizenship of senior pupils with ID;
 • scientific and methodical work as a means of improving the professional competence of the teacher-defectologist;
 • formation of social and domestic skills in children with moderate degree of ID;
 • psychological support of junior pupils with an SEN in an integrated training;
 • formation of the legal awareness of senior pupils with reduced hearing in extra hours;
 • team approach for supporting children with SENs in inclusive facilities;
 • peculiarities of office work of correctional teachers;
 • Individual approach to schooling with SEN;
 • peculiarities of the formation of a child’s personality with typical development in the family of parents with disabilities;
 • formation of professional competence of careers of inclusive preschool groups;
 • psychological and pedagogical support of youth with ID at the post-school stage of socialization.

 

Participants of the school, which have received scientific degrees of doctors, Ph.D.:

S.P. Mironova, M.P. Matveeva, O.V. Kogan L.I. Grechko, V.E. Levitsky, O.M. Pridannikova, N.I. Koval, O.V. Gayash, N.M. Basalyuk, I.G. Sarancha, O.I. Dmitrieva, T.O. Dokuchina, O.V. Chopik, Y.V. Haletska

Coordinator:

doctor of pedagogical sciences, professor

SVITLANA P. MIRONOVA

 

 1. DEVELOPMENTAL AND RECREATIONAL TECHNOLOGIES OF PHYSICAL EDUCATION AND REHABILITATION

Scientific school was founded in 2003

Areas of scientific activity:

 • Theoretical and methodical principles of implementation of integrative and personified approaches in physical education in institutions of preschool, secondary and higher education;
 • pedagogical technologies for the implementation of the content of the “Sport for All” movement;
 • theoretical and methodological principles of inclusion in physical education and sports of children with limited functions in the system of institutions of secondary and higher education;
 • Theoretical and methodological principles of the functioning of the “child-specialist-family” system for the motor activity of children with limited functions

 

Main achievements:

More than 560 publications were published, including 4 monographs, over 30 textbooks and manuals, scientific brochures, over 380 scientific articles in professional editions and collections of scientific works, of which 6 in foreign periodicals included in the Scopus science-based base, 55 theses and materials of reports at conferences.

 

Participants of the school, which have received scientific degrees of doctors, Ph.D.:

G.A. Edinak, L.L. Galamanzhuk, I.L.Gasyuk, V.M. Misiv, I.S. Ovcharuk, M.V. Zubal, K.M. Sidorchenko, S.P. Skavronskyi, V.M. Gonshovsky, Y.V. Yurchishin, M.V. Prozar, V.V. Slyusarchuk, L.V.Balatskaya, A.V. Lukavenko, O.A. Klyus, В.А. Mazur, A.Y. Gerasimchuk, G.V. Cuban, S.V. Schulze, V.M. Derkach

Coordinator:

Doctor of Physical Education and Sports, Professor

GENNADIY A. EDINAK

 

 1. INNOVATION AND INFORMATION TRANSFORMATIONS OF THE ECONOMY OF UKRAINE

 Scientific school was founded in 2018

Areas of scientific activity:

 • the state, problems and prospects of formation and development of innovation economy in Ukraine and regions;
 • modernization of public administration in the context of innovation and information development of the economy;
 • research of transformational transformations in different markets in the conditions of innovation and information changes;
 • science-intensive industry of Ukraine as a component of innovation development of the economy;
 • direct foreign financing in the conditions of innovation and information changes of the economy;
 • the interconnection of innovation and socio-economic development of the economy at its various levels.

 

Main achievements:

 • systematization of the main theoretical approaches to the definition of the essence, the main characteristics and stages of the formation of the innovative economy;
 • theoretical and methodological principles of development, functioning and improvement of mechanisms of state tax management in the conditions of development of innovation-information economy are formed;
 • investigation of individual transformations of different types of markets in the context of the formation of an innovation-informative economy;
 • a scientific and methodical approach to the assessment of the state and development of intellectual capital of the agrarian sector of the economy; its structure is improved;
 • theoretical substantiation was carried out and a methodical approach to the analysis of the connection of scientific and technical potential with economic growth and results of industrial production was developed;
 • scientific and practical recommendations for the formation of a science-intensive industry as a component of innovation development of Ukraine;
 • a system for the integrated assessment of foreign direct investment in industrial enterprises in the conditions of innovation and information changes of the economy was developed;
 • a methodical approach is developed, on the basis of which economic and mathematical models of social indicators dependence on indicators of innovation development on the euro community of Ukraine and Chmelnytskyi region are constructed and verified.

 

Participants of the school, which have received scientific degrees of doctors, Ph.D.:

Butorina V.B., Chaplinsky V.R., Svider O.P., Matveichuk L.O.

 

Coordinator:

Doctor of Economics, professor

IRINA V. YASCHYSHINA